شرکت پارس حکیم

اطلاعات شرکت پارس حکیم


 •  مدیر عامل  
  رضا جانی
 •  آدرس  
  تهران- خیابان فلسطین جنوبی-پائین تر از جمهوری -کوچه لقمان الدوله ادهم- پلاک 14
 •  تلفن  
  66978426-8

  محصولات و نمایندگی‌های پارس حکیم


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده دسته بندی تجهیزات
  آرتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارتوپدی
  آرتروسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارتوپدی
  ابزار جراحی ارتوپدی
  HERMANN
  آلمان ارتوپدی
  اره و دریل ارتوپدی
  MST
  آلمان ارتوپدی
  بک بایتر آرتروسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارتوپدی
  بک بایتر آرتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارتوپدی
  پانچ آرتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارتوپدی
  پانچ آرتروسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارتوپدی
  پروب آرتروسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارتوپدی
  پروب آرتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارتوپدی
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارتوپدی
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارتوپدی
  شیت آرتروسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارتوپدی
  شیت آرتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارتوپدی
  کورت آرتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارتوپدی
  کورت آرتروسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارتوپدی
  گرسپر آرتروسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارتوپدی
  گرسپر آرتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارتوپدی
  هوک آرتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارتوپدی
  هوک آرتروسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارتوپدی
  ابزار اندویورولوژی
  TRIMED
  پاکستان ارولوژی
  ابزار اندویورولوژی
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  ابزار جراحی ارولوژی
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  بریج سیستوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارولوژی
  بریج سیستوسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  بسکت یورتروسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  بسکت یورتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارولوژی
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارولوژی
  تلسکوپ نفروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارولوژی
  تلسکوپ یورتروتومی
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  تلسکوپ یورتروتومی
  TRIMED
  پاکستان ارولوژی
  چاقو یورتروتومی
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  چاقو یورتروتومی
  TRIMED
  پاکستان ارولوژی
  رزکتوسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  سیستوسکوپی ریجید
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  سیستوسکوپی فلکسیبل
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  شیت رزکتوسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  شیت رزکتوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارولوژی
  شیت سیستوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارولوژی
  شیت سیستوسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  شیت یورتروتومی
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  شیت یورتروتومی
  TRIMED
  پاکستان ارولوژی
  فورسپس نفروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارولوژی
  گرسپر سیستوسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  گرسپر سیستوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارولوژی
  گرسپر نفروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارولوژی
  گرسپر نفروسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  گرسپر یورتروسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  گرسپر یورتروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارولوژی
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان ارولوژی
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  ورکینگ یورتروتومی
  TRIMED
  پاکستان ارولوژی
  هوک یورتروتومی
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  هوک یورتروتومی
  TRIMED
  پاکستان ارولوژی
  یورتروتومی
  HERMANN
  آلمان ارولوژی
  ابزار جراحی اطفال
  HERMANN
  آلمان اطفال و نوزادان
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  HERMANN
  آلمان اطفال و نوزادان
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  TRIMED
  پاکستان اطفال و نوزادان
  ابزار جراحی پلاستیک
  HERMANN
  آلمان پوست و ترمیمی
  برونکوسکوپ ریجید
  HERMANN
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپ ریجید
  TRIMED
  پاکستان تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  TRIMED
  پاکستان تجهیزات بیهوشی
  برونکوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان تجهیزات بیهوشی
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  HERMANN
  آلمان تجهیزات بیهوشی
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  TRIMED
  پاکستان تجهیزات بیهوشی
  ابزار اندوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان تجهیزات عمومی
  ابزار اندوسکوپی
  HERMANN
  آلمان تجهیزات عمومی
  ابزار جراحی
  HERMANN
  آلمان تجهیزات عمومی
  اندویژن
  HERMANN
  آلمان تجهیزات عمومی
  اندویژن
  TRIMED
  پاکستان تجهیزات عمومی
  تلسکوپ فلکسیبل
  HERMANN
  آلمان تجهیزات عمومی
  تلسکوپ فلکسیبل
  TRIMED
  پاکستان تجهیزات عمومی
  فایبراسکوپ
  HERMANN
  آلمان تجهیزات عمومی
  فایبراسکوپ
  TRIMED
  پاکستان تجهیزات عمومی
  کابل نورسرد
  HERMANN
  آلمان تجهیزات عمومی
  کابل نورسرد
  TRIMED
  پاکستان تجهیزات عمومی
  کمرا اندوسکوپی
  HERMANN
  آلمان تجهیزات عمومی
  کمرا اندوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان تجهیزات عمومی
  منبع نور سرد
  HERMANN
  آلمان تجهیزات عمومی
  ابزار جراحی توراکس
  HERMANN
  آلمان توراکس و ریه
  توراکوسکوپی
  HERMANN
  آلمان توراکس و ریه
  ابزار تخصصی جراحی عمومی
  HERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  ابزار لاپاراسکوپی
  HERMANN
  المان جراحی عمومی
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان جراحی عمومی
  پمپ اینسا فلیتور
  TRIMED
  پاکستان جراحی عمومی
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  TRIMED
  پاکستان جراحی عمومی
  تروکار لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان جراحی عمومی
  تروکار لاپاراسکوپی
  HERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  HERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان جراحی عمومی
  ساکشن تیوب
  TRIMED
  پاکستان جراحی عمومی
  ساکشن تیوب
  HERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  HERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  فورسپس لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان جراحی عمومی
  فورسپس لاپاراسکوپی
  HERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  HERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان جراحی عمومی
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  HERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان جراحی عمومی
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان جراحی عمومی
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  HERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  گرسپر لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان جراحی عمومی
  گرسپر لاپاراسکوپی
  HERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  لاپاراسکوپی
  HERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  HERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان جراحی عمومی
  هوک لاپاراسکوپی
  HERMANN
  آلمان جراحی عمومی
  هوک لاپاراسکوپی
  TRIMED
  پاکستان جراحی عمومی
  ابزار جراحی چشم
  TRIMED
  پاکستان چشم
  ابزار جراحی زنان
  HERMANN
  آلمان زنان و زایمان
  ابزار هیستروسکوپی
  HERMANN
  آلمان زنان و زایمان
  ابزار هیستروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان زنان و زایمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان زنان و زایمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  HERMANN
  آلمان زنان و زایمان
  شیت هیستروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان زنان و زایمان
  شیت هیستروسکوپی
  HERMANN
  آلمان زنان و زایمان
  قیچی هیستروسکوپی
  HERMANN
  آلمان زنان و زایمان
  قیچی هیستروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان زنان و زایمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  HERMANN
  پاکستان زنان و زایمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  TRIMED
  آلمان زنان و زایمان
  هیستروسکوپی
  HERMANN
  آلمان زنان و زایمان
  هیستروسکوپی
  TRIMED
  پاکستان زنان و زایمان
  ابزار تخصصی جراحی فک و صورت
  HERMANN
  آلمان فک و صورت
  ابزار جراحی ENT
  HERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  ابزار سینوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان گوش و حلق و بینی
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  HERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  بک بایتر سینوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان گوش و حلق و بینی
  بک بایتر سینوسکوپی
  HERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ سینوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ سینوسکوپی
  HERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ گوش
  HERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  تلسکوپ گوش
  TRIMED
  پاکستان گوش و حلق و بینی
  تیغه شیور سینوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان گوش و حلق و بینی
  تیغه شیور سینوسکوپی
  HERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان گوش و حلق و بینی
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  HERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  سینوسکوپی
  HERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  سینوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان گوش و حلق و بینی
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  HERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان گوش و حلق و بینی
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان گوش و حلق و بینی
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  HERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  لارنگوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان گوش و حلق و بینی
  نازوفارنگوسکوپ
  HERMANN
  آلمان گوش و حلق و بینی
  نازوفارنگوسکوپ
  TRIMED
  پاکستان گوش و حلق و بینی
  ابزار جراحی مغز و اعصاب
  HERMANN
  آلمان مغز و اعصاب
  تلسکوپ اسکال بیس
  TRIMED
  پاکستان مغز و اعصاب
  تلسکوپ اسکال بیس
  HERMANN
  آلمان مغز و اعصاب
  ست اسکال بیس
  HERMANN
  آلمان مغز و اعصاب
  ست اسکال بیس
  TRIMED
  پاکستان مغز و اعصاب
  نرو اندوسکوپی
  HERMANN
  آلمان مغز و اعصاب
  نرو اندوسکوپی
  TRIMED
  پاکستان مغز و اعصاب