محیط کشت
افزودن توضیحات
لطفا توضیحات را وارد نمایید
شرکت های ارایه دهنده «محیط کشت»
محیط کشت (بخش آزمایشگاهی)
افزودن شرکت ارایه دهنده
نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تکاپو طب
BD
امریکا 88811106-7
ژرف خرد
کلیه کمپانیهای معتبر دنیا
کشورهای مختلف 88100861

تبلیغ شماره 1 در گروه محیط کشت (آزمایشگاهی)
اینجا جای تبلیغ شماست

محیط کشت آزمایشگاهی

خرید محیط کشت آزمایشگاهی

 قیمت محیط کشت آزمایشگاهی